ساختار تشکیلاتی

واحدهای مجتمع تربیتی مهرستان از نقش‌های مدیر، همیار (سرمربی)، رهیار (مربی)، مسئول اجرایی و متصدی خدمات تشکیل شده است. از بین این نقش‌ها، «رهیار» به طور مستقیم با رهپویان تعامل تربیتی دارد و فرصت‌های تربیت را در چارچوب الگوی ممجتمع تربیتی مهرستان طراحی و اجرا می‌کند. در هر پایه یک «همیار» حضور دارد که مرجع تربیتی رهیاران و خانواده‌ها به شمار می‌رود و پیاده‌سازی الگوی مهرستان را در پایۀ خود تضمین می‌کند.

واحدهای مجتمع تربیتی مهرستان در سطح ستاد با مدیر مجتمع و شش معاونت در ارتباط هستند. معاونت‌ها واحدهای تخصصی‌اند که وظیفۀ استانداردسازی و ایجاد رویۀ مشترک در سطح مجتمع تربیتی مهرستان را برعهده دارند و عبارتند از: راهبری، تربیت، همراهان، رسانه، فناوری اطلاعات، مالی و پشتیبانی.

علاوه بر نقش‌های تشکیلاتی، بضی در فعالیت‌ها در قالب شوراها و کارگروه ها انجام می‌شود.

شوراها

اساس کار شوراها بر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است و شأن اجرایی ندارند. شوراهای مجتمع تربیتی عبارتند از: شوراهای راهبردی، خانواده، همراهان و رهپویان. تصمیم‌گیری در امور کلان مجتمع تربیتی مهرستان از وظایف شورای راهبردی است. شورای خانواده، بستری برای مشارکت خانواده‌ها در ادارۀ امور مدرسه به شمار می‌رود. شورای همراهان به تصمیم‌گیری دربارۀ موضوعات نیروی انسانی مجتمع تربیتی مهرستان می‌پردازد. دانش‌آموزان نیز می‌توانند از طریق شورای رهپویان در امور مجتمع تربیتی مشارکت داشته باشند. 

کارگروه ها

کارگروه به واحد کاری گفته می‌شود که برای انجام وظایف مشخصی تشکیل می‌شود و از اختیار تصمیم‌گیری و اجرا برخوردار است. کارگروه‌های نظارت و بهبود کیفیت، مدیریت واحد، همیاری و پایه، چهار کارگروه‌ مجتمع تربیتی مهرستان را تشکیل می‌دهند. کارگروه نظارت و بهبود کیفیت در سطح معاونت‌های ستاد تشکیل می‌شود و بر فرایند اجرایی واحدها نظارت دارد. کارگروه مدیریت واحد، ادارۀ بهینه و هماهنگی امور اجرایی واحد را بر عهده دارد؛ در کارگروه همیاری، تمرکز بر امور محتوایی و ایجاد هماهنگی بین همیاران است؛ کارگروه پایه نیز با هدف هماهنگی بین رهیاران و تولید طرح فرصت‌های تربیت شکل می‌گیرد.